Muutetaan oppimisen aikataulutus oppilaslähtöiseksi ja luodaan innokkuutta ja motivaatiota tukeva koulu

Tässä tekstissä kuvatut yksinkertaiset muutokset voidaan tehdä nykyisen koulujärjestelmän sisällä. Ne eivät maksa mitään eivätkä ne lisää opettajien kokonaistyömäärää, mutta ne todistetusti lisäävät opettamisen mielekkyyttä. Oppilailla ne puolestaan lisäävät työskentelymotivaatiota, ahkeruutta, autonomiaa, vastuunottokykyä ja sitä kautta parantavat opiskelutaitoja, itsetuntemusta ja oppimisen kokemuksen mielekkyyttä.

Nämä muutokset voidaan ottaa käyttöön heti ilman mitään erityistä opettajien kouluttamista tai koulun hallinnollisia muutoksia. Ne sopivat kaikille luokka-asteille ja kaikkiin koulujärjestelmiin.

Miksi tarvitsemme muutosta nykyiseen opetuskulttuuriin?

Kuva: kidsbiology.com

Kuva: kidsbiology.com

Nykykoulujärjestelmä sisältää toimintamalleja, jotka johtavat oppilaiden sisäisen liekin hiipumiseen. Faktaa:

 1. Useimmilla maailman koulujärjestelmillä on yksi yhteinen piirre. Se on se, että oppilaiden mielenkiinto koulua ja opiskelua kohtaan laskee mitä pidempään he koulua käyvät.Pasi Sahlbergin blogi
 2. Suomalaisten 8.-luokkalaisten opiskelumotivaatio ja opiskeluun sitoutumisen on tutkimusten mukaan koko vertailuryhmän heikoimmasta päästä. TIMSS 2011 -tutkimus
 3. Aikataulutetussa perinteisessä opetuksessa 80 % oppilaista alisuoriutuu. Bloom (1984)
 4. Kouluissa — ihmisyys syrjäytetään, koska koulu on liiaksi ’arvosana- ja kurssitehdas’.” Matti Tanelin väitöstutkimus (2012)
 5. Arviointivimma pohjautuu kapeaan ihmiskuvaan ja se jähmettää ihmisten toiminnan. Jarmo Manner, psykologinen pääoma -blogi

Muutos on tarpeellinen, mutta se myös mahdollistaisi ihmiselle luonnollisempien toimintamallien käyttöönoton. Nykykoulujärjestelmässä käytetään valtavasti aikaa ja energiaa siihen, että monipuolisen mielikuvituksen ja uteliaisuuden omaavia ihmisiä yritetään hallita ja hillitä. Oppilaita puserretaan väkisin yhtenäiseen muottiin suorittamaan ennalta päätettyjä rutiineja ennalta sovitussa aikataulussa, mikä passivoi ihmisen mielikuvitusta, luovuutta ja oma-aloitteisuutta sekä vähentää innostusta.

Jos poistamme ulkoisen pakon, annamme tilaa sisäiselle motivaatiolle. Jos luotamme ihmisen luontaiseen uteliaisuuteen ja avaamme lannistavat kahleet, ihminen aktivoituu.

Peruskoulu: luokkatasoista osaamistasoihin

Pienellä ajatustason muutoksella voisimme yksinkertaistaa toimintamallejamme ja samalla tehdä niistä luonnollisempia. Esimerkiksi peruskoulussa voisimme siirtyä luokkataso-ajattelusta osaamistaso-ajatteluun.

Sen sijaan, että alakoulun matematiikka sisältäisi aikaan sidotut 1. luokan matematiikan sisällöt ja taidot, 2. luokan matematiikan sisällöt ja taidot, jne., voisimme muuttaa ajatteluamme siten, että meillä olisikin osaamistason 1 tiedot ja taidot, osaamistason 2 tiedot ja taidot, jne. Siirtyminen osaamistasolta toiselle ei tapahtuisikaan joululaulujen ja suvivirren rytmittäessä oppimisen liukuhihnalla tahtipuikkoa tuijottavia oppilaita vaan jokaisen oppilaan todellisten tietojen ja taitojen sekä luontaisen omaksumiskyvyn mukaan. Oppilaat voisivat edelleen opiskella oman ikäryhmänsä sosiaalisessa vaikutuspiirissä, vaikka heidän henkilökohtaiset tiedot karttuisivatkin keskenään hieman eri tahtiin (kuten esim. taito- ja taideaineiden kohdalla jo nykyään luonnollisesti tapahtuu).

Opetusmateriaalit osaamistaso-ajattelun mukaiselle opetukselle olisivat jo olemassa, sillä kaikki nykyiset materiaalit sopisivat tähän sellaisenaan. Alakoulun matematiikan kirjat on ”vuositasolla” usein jaettu kahteen osaan (syksy ja kevät). Ainoa asia, mitä opettajan tarvitsisi tehdä, olisi vetää yli sana ”syksy” ja kirjoittaa tilalle ”osa 1”. Kun oppilas olisi omassa luonnollisessa oppimistahdissaan oppinut kyseisen oppikirjan rajaamat sisällöt, voisi opettaja antaa hänelle 1. luokan oppikirjan, jossa sana ”kevät” on korvattu sanalla ”osa 2”. Kun oppilas saavuttaisi matematiikassa (tai missä tahansa oppiaineessa!) osaamistason 1, voisi hän alkaa harjoittelemaan osaamistason 2 tietoja ja taitoja iästään riippumatta.

Tämä pieni mutta konkreettinen muutos olisi mielestäni oleellinen, jotta kurjistamisen kierre matematiikan opetuksessa saataisiin katkeamaan ja oppimisen mielekkyys ja innokkuus säilymään lapsen tasolla läpi koulun. Hyvänä esimerkkinä tähän on eräs 5. luokkalainen tyttö, jolle annettiin lupa ja mahdollisuus oppia matematiikkaa omalla luontaisella oppimisnopeudellaan. 5. luokan syksyllä hän suoritti osaamistasot 5 ja 6 (eli 5. ja 6. luokan oppisisällöt), ja 5. luokan kevään aikana hän suoritti osaamistasot 7, 8 ja 9 (eli koko yläkoulun matematiikan). Valtakunnallisesta 9. lk:n kokeesta hän sai 54/60 pistettä ollen koulunsa 3. paras (lisätietoja tapauksesta täältä). Hän ei varmastikaan ole mitenkään ainutlaatuinen tässä asiassa, vaan meillä on jokaisessa ikäryhmässä tuhansia lapsia, jotka pudotetaan kyydistä tai joiden oppimista jarrutetaan jatkuvasti ja systemaattisesti.

Lisäksi, jos siirtyisimme valtakunnallisesti osaamistaso-ajatteluun ja emme edes pyrkisi siihen, että kaikki omaisivat saman osaamistason saman ikäisinä (ainakaan musiikin ja kuvataiteen opettajat eivät tätä vaadi), ei oppilaiden tarvitsisi tuntea häpeää erilaisuudestaan. Eikö lapsille tulisi opettaa, että on täysin normaalia olla erilainen sen sijaan, että heistä yritetään tehdä toistensa klooneja?

On olemassa ala- ja yläkoulun opettajia, jotka ovat opettaneet osaamistasoa myötäilevällä opetusmallilla jo pidemmän aikaa. Heidän kokemustensa mukaan tämä sopii erittäin hyvin nykyiseen peruskoulujärjestelmäämme. Lisätietoja voi lukea mm. näistä linkeistä:

Lukio: opetuskokeilu, jonka tarkoituksena on käynnistää opetuskulttuurin vallankumous

Kolme vuotta yksilöllisen oppimisen opetusmallin käyttöönoton jälkeen on todettava, että se ei edelleenkään toimi lukiotasolla niin hyvin, kuin mihin sillä on potentiaalia. Suurin syy toimimattomuuteen tuntuu olevan kurssien jaksollisuus ja koeviikot, jotka katkaisevat hyvin käynnistyneen opiskelun useimmille opiskelijoille epäsopivaan aikaan. Lisäksi lähestyvä kurssikoe aiheuttaa monille tarpeetonta ahdistusta ja stressiä, mikä häiritsee oppimista ja tasapainoiseksi sekä hyvän itsetunnon omaavaksi ihmiseksi kasvamista.

Aloitimme neljännen jakson alussa MAA4-kurssilla opetuskokeilun, joka pohjautuu voimakkaasti mastery learning -menetelmään ja oppimista ja ihmisyyttä tukevaan arviointikäytäntöön. Opiskelijoille esiteltiin opiskelun käytänteitä ensimmäisellä oppitunnilla alla olevan diasarjan avulla, minkä jälkeen ryhdyttiin heti töihin. Opiskelijat ottivat uudet käytänteet erittäin hyvin vastaan ja se, että matematiikassa ei enää olisikaan kurssikokeita, ei vaikuttanut heikentävän kenenkään opiskeluinnokkuutta. Kurssikokeita voidaan toki jatkossakin järjestää, mutta vain tarkoituksenmukaisesti harjoitusmielessä, ei arviointimielessä.

Opetuskokeilussa MAA4-kurssi on jaettu 5 osioon, ja jokaisen osion lopussa on itsearviointiin perustuva nettitesti (ks. diasarja). Nettitesti on toteutettu Fronterin testityökalulla, mutta siihen voi käyttää muitakin vaihtoehtoisia testityökaluja. Itsearviointia käytetään siksi, että sen avulla pyritään vahvistamaan matematiikan oppimisen lisäksi opiskelijoiden itsetuntemusta sekä harjaannuttamaan heitä arvioimaan omien opiskelutottumustensa tehokkuutta (arviointi on Bloomin taksonomiassa korkeamman tason osaamista). Itsearvioinnin käyttämisellä varmistutaan myös siitä, että opettajan työmäärä ei nouse kohtuuttoman suureksi, vaan opiskelijat itse tekevät työtä oman oppimisensa eteen.

Opiskelijoilla on liimattuna vihkoihinsa A5-kokoinen tehtävälista-oppimispolku-oppimispäiväkirja (ks. diasarja tai lataa se itsellesi tästä linkistä), joka pääasiallisesti ohjaa heidän toimintaansa. He itse merkitsevät tehtävälistaan tekemänsä tehtävät sekä välitestien tulokset. Autonomian tunne ja oppimisen omistajuus säilyvät opiskelijoilla, eikä opettajan tarvitse jatkuvasti käydä tietokoneella tarkistamassa testituloksia. Opettaja pystyy seuraamaan jokaisen opiskelijan yksilöllistä etenemistä ja välitesteissä pärjäämistä suoraan opiskelijan vihkosta samalla, kun opettaja antaa hänelle henkilökohtaista opetusta ja ohjausta.

Opetuskokeilun alku on sujunut vauhdikkaasti, sillä muutama opiskelija eteni jo osioon 3/5 ensimmäisen viikon aikana. Oma etenemistahti on aina tuntunut lisäävän opiskelijoiden opiskelumotivaatiota, mutta itsearvioitavat välitestit ovat tuoneet myös jotain pelillisyyden tuntua opiskeluun, sillä moni opiskelija kännykät kädessään innokkaina pähkäilevät oppitunneilla välitestien tehtäviä. He ovat aktiivisia, he keskustelevat, he pohtivat ja he yrittävät tosissaan. Raportoin opetuskokeilusta lisää sitä mukaan kun se etenee.

Eduhakkerit muutoksen tukena

Eduhakkeri tarkoittaa opettajaa ja opetusmenetelmien kehittäjää, joka etsii nykyisen koulujärjestelmämme ja opetuskulttuurimme heikkouksia ja kehittää tilalle paremmin toimivia käytänteitä. Eduhakkeri hakkeroi koulujärjestelmää sen sisältä tavoitteenaan parantaa ja järkevöittää sen toimintaa.

Suomessa on useita mahtavaa työtä tekeviä opetuksen kehittäjiä, mutta he eivät yksistään riitä suurempaan muutokseen. Opetuskulttuurin vallankumoukseen tarvitaan sekä kaikkien opettajien välistä avointa yhteistyötä että vanhempien tukea ja apua lasten kasvatustyössä. Lisäksi kaikkien, jotka eivät työskentele opetusalalla, tulee ymmärtää, että suomalaiset opettajat ovat erittäin ammattitaitoisia ja tunnollisia ja että he todella yrittävät joka päivä tehdä parhaansa lasten ja nuorten hyväksi. Heitä tulee tukea ja kannustaa, ja opettajuuttaan kehittävää opettajaa kohtaan tulee olla kärsivällinen. Ammattitaidon kehittäminen on aikaavievä prosessi, jossa lähimmäisen tuki ja kannustus ovat tärkeää. On pidettävä mielessä, että nykyiset opetuskulttuurin heikkoudet eivät kuitenkaan ole opettajien syytä, vaikka he tahattomasti ylläpitäisivätkin niitä.

Eduhakkeri Pekka Peura
www.facebook.com/eduhakkerit

Yksilöllisen oppimisen menetelmä matematiikassa (alakoulu)

Teksti ja kuvat: Jaana Perkinen luokanopettaja, KM, LTO

1. Oppitunnin tavoitteet:

Lähtökohtana motto: En nitistä, en jarruta, annan kaikkien kukkien rönsytä, kunhan kukaan ei polje toisia alleen.

maot_alakoulu2. Tarvikkeet/välineet

 • Oppikirja, missä soveltavat-, lisä- ja kotitehtävät ovat opetettavan asian perässä (joissakin kirjoissa ne ovat takana)
 • Multilink-kuutiot, värisauvat tai kaarihelmitaulut
 • Matemaattisia noppapelejä/pelikortteja
 • Pulma-/pähkinätehtäväkortteja tai tuuma/timanttivihkoja (opeoppaan takana monistettavia tehtäviä ja pelejä, joita minulla on usein matikkakärryssä)
 • Muutama tietokone, jos suinkin mahdollista
 • Erilaisia mittoja, muotoja, kappaleita toiminnallisia hetkiä varten
 • Oppilailla omat tyynyt tai luokassa matot

3. Jumissa

maot_alakoulu2

 • Kukaan oppilas ei voi edetä uuteen asiaan ilman, että hän osoittaa jotenkin sinulle osaavansa asian (on itse oivaltanut/opiskellut miten toimitaan, kaveri tai opettaja neuvonut).
 • Kun oppilas on uuden asian kohdalla, voi tilannetta kutsua JUMIKSI.
 • Jokainen oppilas tietää, mitä JUMISSA ollessaan voi tehdä.

4. Oppitunnin kulku (rakenne)

maot_alakoulu3

Kokeen voi pitää pienelle ryhmälle tai yksilöllisesti, kun koealue on suoritettu. Kokeen voi myös pitää vasta sitten, kun viimeinenkin on suoriutunut koealueesta.

Tarkkaa rakennetta tunnista on kovin vaikea antaa, sillä tunti etenee oppilaiden mukaan. Oppilaat liikkuvat koko ajan ja luokassa tapahtuu monta asiaa yhtaikaa. Erityisopettajan tunnit kannattaa suunnitella niin, että hän toimii luokassa samanaikaisopettajana luokanopettajan kanssa.

Irti päästäminen jännittää. Aseta tavoitteeksi vaikkapa kahden viikon kokeilu. Vanhaan voi aina palata. Muista kuitenkin, että uusien työtapojen opettelu ottaa aikansa, ennen kuin ne ovat osa normaalia käytännettä luokassasi.

Mielettömiä matikkakokemuksia!
Jaana

Matematiikkaa ja luonnontieteitä yksilöllisesti omaan tahtiin alakoulussa

”Oppilaat tuntuvat motivoituneemmilta opiskellessaan näin. Lisäksi tekevät oikeasti yhteistyötä paremmin kuin ennen, kun opiskelevat asioita. On ollut opettajalle mukavaa, kun on päässyt opettamaan oppilaille opiskelutaitoja ja ohjaamaan heitä tiedonhankinnassa vanhan tiedonsiirtämisen sijaan.”

Käytännön vinkkejä alakoulun matematiikan opetukseen

Jaana Perkinen opettaa alakoulussa matematiikkaa monipuolisilla opetusvälineillä oppilaiden yksilölliset tarpeet huomioiden. Hän korostaa opetuksessaan työskentelytapojen ja opiskelutaitojen oppimista ja on samalla onnistunut lisäämään oppilaiden työskentelymotivaatiota ja innostusta matematiikan oppimista kohtaan. Hänen oppilaansa saavat yksilö- ja pienryhmäopetusta tasolla, mikä tukee juuri heidän oppimistaan sillä hetkellä. Alla olevassa diasarjassa on tiivistetysti esitelty Jaanan menetelmä, toimintatavat ja oppitunnin rakenne. Ottakaahan alakoulun opet Jaanasta mallia!

Kokemuksia yksilöllisen oppimisen menetelmästä alakoulun fysiikassa ja kemiassa

Alakoulun opettaja Ville Varhia innostui kokeilemaan, miten yksilöllisen oppimisen malli toimii alakoulussa. Tässä Villen kokemuksia:

Teemme tällä hetkellä 6. luokan fysiikka&kemian jaksoa Maan arvokkaat aarteet (Jäljillä 6) kehittelemälläsi tavalla. Olen toki muokannut menetelmää enemmän alakouluun sopivaksi, mutta päälähtökohtana on ollut, että oppilaat saavat opiskella jakson asiat omassa tahdissaan. Olen tehnyt heille dokumentin, josta selviää mitä asioita mistäkin kappaleesta pitää osata. Lisäksi olen listannut vaihtoehtoja kuinka oppilas voi asian opiskella esim. linkkejä nettitehtävistä/vidoista, tekemällä työkirjan tehtäviä tai lukea asia oppikirjasta.

Ensimmäiset pari tuntia oppilailla meni vanhaan tapaan nenä kiinni kirjassa, mutta nyt ovat läppärit olleet kovassa käytössä oppituntien aikana. Oppilaat tuntuvat motivoituneemmilta opiskellessaan näin. Lisäksi tekevät oikeasti yhteistyötä paremmin kuin ennen, kun opiskelevat asioita. Pidämme jakson lopulla kokeen vanhaan malliin, jännä katsoa miten se menee aikaisempaan verrattuna. On ollut opettajalle mukavaa, kun on päässyt opettamaan oppilaille opiskelutaitoja ja ohjaamaan heitä tiedonhankinnassa vanhan tiedonsiirtämisen sijaan. Voi olla, että otan jonkun toisenkin oppiaineen jakson opiskeluun samalla systeemillä tämän lukuvuoden aikana.

Lisätietoja menetelmästä tai muusta aiheeseen liittyvästä voi kysellä sähköpostilla: pekka.peura (at) maot.fi